Integritetspolicy för Unseald AB 

Unseald AB – Integritetspolicy, version 24-04-2024.

Innehållsförteckning

 1. Inledning
 2. Definitioner
 3. Personuppgiftsansvarig
 4. Sammanställning över Behandling av Personuppgifter
 5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter?
 6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?
 7. Sociala plattformar
 8. Hur länge sparas dina Personuppgifter?
 9. Dina rättigheter
 10. Samtycke till Behandling av Personuppgifter
 11. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?
 12. Hur skyddar vi dina Personuppgifter?
 13. Tillsyn och efterlevnad
 14. Tredjepartsvillkor
 15. Ändring av Integritetspolicyn
 16. Hur kommer du i kontakt med oss?

1. Inledning

Vi värnar om din integritet och denna policy (”Integritetspolicy”) har utformats för att informera dig om hur Unseald AB (”Unseald”, ”vi”, ”oss”) behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, ändamålsenligt och säkert sätt när du köper våra tjänster eller i övrigt när du är i kontakt med oss.

Integritetspolicyn beskriver när, hur och varför vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor eller vill göra någon rättighet gällande är du välkommen att kontakta oss på info@unseald.com.  

Nedan kan du, under respektive rubrik, läsa mer om hur vår behandling av dina personuppgifter går till.

2. Definitioner

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller en identifierbar fysisk person, t.ex. namn, adress, personnummer, e-postadress, telefonnummer och IP-adress (”Personuppgift”).

I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina Personuppgifter. Med begreppet ”behandling” avses exempelvis att vi registrerar, lagrar, sammanställer, överför, raderar och på andra sätt använder dina Personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy (”Behandling”).

I denna Integritetspolicy avser begreppet ”dataskyddsreglerna” EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”) (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar och kompletterande författningar om dataskydd samt övrig tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddsreglerna”).

3. Personuppgiftsansvarig

Unseald AB, org. nr, 559328-5363 med adress Blekingegatan 14A, 118 56 Stockholm är personuppgiftsansvarig och är ansvarig för den Behandling av Personuppgifter som sker i enlighet med denna Integritetspolicy.

4. Sammanställning över Behandlingen av dina Personuppgifter 

Unseald Behandlar dina Personuppgifter i samband med att du registrerar ett användarkonto hos oss och i samband med att du köper vår tjänst, dvs. genomför ett köp av en artikel eller tecknar en prenumeration hos en tidning genom vår tjänst (”Tjänsten”). I denna sammanställning kan du se vilka kategorier av Personuppgifter vi Behandlar för vilket ändamål, enligt vilken laglig grund och hur länge Behandlingen pågår.

Ändamål Kategorier av Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
För att kunna tillhandahålla vår Tjänst
 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress
 • Betalningsuppgifter, bestående av bekräftelse från betalningslösningsleverantör
 • Inloggningsuppgifter
 • Uppgifter om din enhet, exempelvis IP-adress och geografisk plats, när du använder vår Tjänst
Fullgörande av avtal 12 månader efter ditt senaste köp via vår Tjänst eller från att du senast varit aktiv på ditt användarkonto
För att kunna marknadsföra både vår egen Tjänst och, i vissa fall, Tjänster från tredje part, såsom tidningarnas Tjänst
 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress
 • Uppgifter om köp, dvs. vilka artiklar du har låst upp och prenumerationer du har tecknat via vår Tjänst och när dina köp har gjorts
 • Vilka eventuella erbjudanden du har mottagit och det aktuella pris du betalar för din prenumeration
 • Uppgifter om din enhet, exempelvis IP-adress och geografisk plats, när du använder vår Tjänst
Berättigat intresse 12 månader efter ditt senaste köp via vår Tjänst från att du senast varit aktiv på ditt användarkonto
För att tillhandahålla kundservice
 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Korrespondens med dig om ditt ärende
Berättigat intresse 12 månader efter att ditt ärende är avslutat, beroende på vad ditt ärende gäller
För att möjliggöra allmän kundvård, (kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kund/leverantörs-analys, samt affärs-, metod- och produkt-utveckling).
 • Information om ditt köp
Berättigat intresse Tio år från dagen för ditt senaste köp via vår Tjänst eller från det att ditt användarkonto avslutats.
För att efterleva lagkrav, såsom bokföringslagen
 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress
 • Korrespondens med dig
 • Uppgifter om köp och eventuellt klagomål
Rättslig förpliktelse Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt lag

5. Varför Behandlar vi dina Personuppgifter? 

Unseald samlar endast in och Behandlar Personuppgifter för specifika ändamål. Detta innebär att Personuppgifter Behandlas för att:

Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi samlar in Personuppgifter om dig när du använder vår Tjänst, när du loggar in på ditt användarkonto och när du kontaktar Unseald.

Utöver de Personuppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in vid tillhandahållandet av vår Tjänst, kan vi också komma att samla in Personuppgifter från tredje part. Dessa tredje parter varierar från tid till annan.

När du blir ombedd att lämna Personuppgifter till oss, kan du välja att inte göra detta. För det fall du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till vår Tjänst, kan det leda till att vi inte kan tillhandahålla vår Tjänst och du kommer då att informeras om detta.

6. Vilka Personuppgifter Behandlas och enligt vilken laglig grund?

Nedan angivna Personuppgifter Behandlas av oss för de ändamål som framgår av punkt 5 ovan:

Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Unseald ska kunna tillhandahålla vår Tjänst enligt vårt avtal. Behandlingen av Personuppgifterna är också nödvändig för att Unseald ska kunna tillhandahålla god service och kundvård och därmed tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter på ett effektivt sätt.

Personuppgifterna kan även Behandlas för annan kontakt med dig t.ex. vid tillhandahållande av erbjudanden om förmåner eller annan information som vi bedömer är relevant för dig. Denna Behandling baserar vi på vårt berättigade affärsintresse av att kunna erbjuda dig som har en befintlig affärsrelation med oss relevant marknadsföring och information. Vid denna bedömning har vi genomfört en intresseavvägning där vi bland annat beaktat att Behandlingen inte berör några känsliga Personuppgifter och att vi har ett tydligt affärsmässigt intresse av att kunna informera om våra tjänster till dig på ett effektivt sätt.

Vi kan även komma att Behandla dina Personuppgifter efter att vi fått ditt samtycke, t.ex. när du samtycker till att vi Behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål. För de fall vi inte längre kan basera den Behandling av Personuppgifter som sker i marknadsföringssyfte med stöd av vårt affärsintresse, kan vi komma att inhämta ditt samtycke till att exempelvis skicka marknadsföring till dig. Vi dokumenterar alltid om du givit ditt samtycke till att vi Behandlar dina Personuppgifter. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när du vill genom att kontakta oss.

Dina Personuppgifter Behandlas även i tillämpliga fall för att Unseald ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan till exempel avse krav som följer av bokföringslagen (1999:1078).

7. Sociala plattformar

Unseald använder sig av Facebook, LinkedIn, Instagram och X som kanaler för att komma i kontakt med dig samt marknadsföra och informera om vår verksamhet. I samband med detta är vi personuppgiftsansvarig för publiceringar och information som innehåller Personuppgifter och som görs på den sociala plattformen av dig som användare i form av exempelvis kommentarer, bilder och filmklipp. Vi accepterar inte på något sätt att kränkande material publiceras eller tillgängliggörs på vår plattform. Vi omber våra användare att rapportera kränkande innehåll till oss så att vi kan tillse att sådant innehåll inte förekommer. Unseald kan komma att ta bort innehåll som publicerats på vår sociala plattform om vi bedömer det vara nödvändigt.

8. Cookies

Unseald placerar ut en nödvändig cookie i samband med att du använder Unsealds tjänst. Det är en sessionscookie, dvs. en liten textfil, vars syfte är att hålla dig inloggad i tjänsten. Eftersom cookien är nödvändig för att kunna tillhandahålla dig tjänsten du har efterfrågat, dvs. att du ska kunna ta del av artikeln, kan du inte avvisa denna cookie och du behöver inte heller samtycka till den. Den nödvändiga cookien är en förstapartscookie och den lagrar inte någon personligt identifierbar information.

9. Hur länge sparas dina Personuppgifter? 

Dina Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som Personuppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi Behandlar dina Personuppgifter så länge vi har en affärsrelation med dig. Om du avslutar ditt användarkonto hos oss lagrar vi bara nödvändiga personuppgifter om dig.

Har du lämnat ditt samtycke till Behandling av dina Personuppgifter, Behandlar vi Personuppgifterna för det specifika ändamålet fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra genom att kontakta oss.

För att möjliggöra för Unseald att uppfylla de rättsliga förpliktelser som följer av tillämplig lag eller för att kunna bevaka vårt rättsliga intresse kan vi komma att spara Personuppgifterna under en längre tid än vad som anges ovan. Personuppgifterna sparas dock aldrig längre än vad som är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

10. Dina rättigheter 

Du har rätt att få information om den Behandling av dina Personuppgifter som vi utför. Nedan följer en sammanställning av de rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Kontaktinformation till oss hittar du i slutet av denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om den Behandling som vi genomför avseende dina Personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de Personuppgifter vi Behandlar om dig. Denna begäran ska inges skriftligen till oss med förtydligande om vilken information du önskar ta del av samt innehålla information om ditt namn samt undertecknas av dig. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart vi kan. Om vi inte kan uppfylla dina önskemål om tillgång till de uppgifter din begäran avser, lämnar vi en motivering till detta. Kopian av dina Personuppgifter skickas till din folkbokföringsadress såvida inte annat skriftligt överenskommits med dig. För att vi ska vara säkra på att det är rätt person som mottar Personuppgifterna kan vi komma att begära ytterligare information från dig.

Rätt till rättelse

Huvudansvaret för att de Personuppgifter vi Behandlar är korrekta åvilar Unseald såsom personuppgiftsansvarig. Om du meddelar oss att de Personuppgifter som du lämnat inte längre är korrekta, kommer vi snarast att rätta, blockera eller radera sådana Personuppgifter.  

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi, utan onödigt dröjsmål, raderar dina Personuppgifter. Personuppgifter ska raderas i följande fall:

 1. om Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för;
 2. om du återkallat ditt samtycke och Behandlingen endast grundar sig på samtycke som laglig grund;
 3. om Behandling sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att dina Personuppgifter behandlas för detta ändamål;
 4. om du motsätter dig Behandling av Personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och ditt intresse väger tyngre än vårt;
 5. om dina Personuppgifter inte har Behandlats i enlighet med Dataskyddsreglerna; eller
 6. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Det kan finnas skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera samtliga av dina Personuppgifter. Dessa skyldigheter följer av tillämplig lagstiftning inom t.ex. bokföring. Om vissa Personuppgifter inte kan raderas på grund av tillämplig lagstiftning kommer vi att informera dig om detta samt tillse att Personuppgifterna endast kan användas i syfte att uppfylla sådana legala skyldigheter och inte för några andra syften.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Unseald tillfälligt ska begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter. En sådan begränsning kan begäras i följande fall:

 1. om att du anser att de Personuppgifter vi har om dig inte är korrekta och att du i samband med det begärt rättelse;
 2. när den Behandling som utförs av dina Personuppgifter inte är förenlig med Dataskyddsreglerna, men du ändå inte vill att dina Personuppgifter ska raderas utan i stället begränsas; och
 3. när vi inte längre behöver dina Personuppgifter för ändamålen med vår Behandling men då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du har invänt mot Behandlingen av dina Personuppgifter får användningen av Personuppgifterna begränsas under tiden som utredning sker. Vid begränsning av dina Personuppgifter kommer vi endast att lagra dina Personuppgifter och vid ytterligare Behandling inhämta ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att, för det fall vi Behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller för att fullgöra avtalsförpliktelse med dig, kräva att vi tillhandahåller samtliga Personuppgifter som vi Behandlar avseende dig och som Behandlas på ett automatiserat sätt, i ett maskinläsbart format. Detta kan till exempel vara en Excelfil eller en CSV-fil. Om det är tekniskt möjligt har du vidare rätt att begära att vi överför dina Personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot vår Behandling av dina Personuppgifter om Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse. Vi kommer i dessa fall be dig specificera vilken Behandling du invänder mot. Om du invänder mot någon Behandling kommer vi endast att fortsätta med Behandlingen av dina Personuppgifter om vi har berättigade intressen till Behandlingen och dessa väger tyngre än dina intressen. Vi kommer även alltid informera dig om detta.

Du kan alltid invända mot direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi sluta behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

11. Samtycke till Behandling av Personuppgifter

Har du lämnat samtycke till Behandling av dina Personuppgifter bestämmer du själv om och när du vill återkalla ditt samtycke till den Behandling av Personuppgifter som du frivilligt samtyckt till. Det kan du göra genom att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår av avsnitt 16 nedan.

12. Till vilka överför vi dina Personuppgifter?

För att tillhandahålla vissa av våra tjänster anlitar vi ibland olika utvalda tredje parter. Det medför att vi kan komma att dela en del av de Personuppgifter vi samlat in om dig med dessa, till exempel till samarbetspartners såsom tidningar vilkas artiklar och prenumerationer vi erbjuder dig att ta del av genom vår Tjänst eller leverantören som tillhandahåller vår betalningslösning.

I samband med delning eller överföring av dina Personuppgifter vidtar Unseald tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina Personuppgifter hanteras på ett säkert och tryggt sätt.

Unseald delar bara dina Personuppgifter med utvalda tredje parter som är personuppgiftsansvariga och därmed ansvarar för sin egen behandling för att uppnå samma ändamål som framgår av denna Integritetspolicy. Det rör sig exempelvis om den tidning vars artikel du tar del av eller tecknar en prenumeration med via Unseald som tar del av dina personuppgifter för att du ska kunna ta del av efterfrågat innehåll eller för att rikta relevanta erbjudanden till dig, eller om exempelvis Meta Apple eller Alphabet, om du väljer att logga in på ditt användarkonto på Unseald via dessa tjänster. När en annan personuppgiftsansvarig genomför Behandling som de ansvarar för vad gäller Personuppgifter vi har delat med dem gäller deras egen integritetspolicy för deras Behandling.

De utvalda tredje parter som är våra personuppgiftsbiträden kommer endast att Behandla dina Personuppgifter på sätt som följer av denna Integritetspolicy och för att uppfylla något eller några av de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Unseald ansvarar gentemot dig för att tredje part Behandlar dina Personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt. Vi ingår alltid personuppgiftsbiträdsavtal för att reglera vårt och biträdets ansvar vid Behandlingen.

Unseald kan komma att överföra dina Personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. I de fall Unseald överför Personuppgifter till ett land utanför EU/EES, kommer Unseald att se till att Personuppgifterna fortsätter att vara skyddade genom att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra Personuppgifter till dessa länder, såsom att tillämpa EU-kommissionens beslutade standardavtalsklausuler, vilka tillförsäkrar att lämpliga åtgärder vidtas för att tillvarata dina rättigheter och friheter, eller genom att landet som Personuppgifterna överförs till anses ha en likvärdig skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Vi kommer även att lämna ut dina Personuppgifter om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller beslut av domstol eller om vi, som företag, rimligen anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.

Unseald kommer inte att sälja dina Personuppgifter till tredje part om vi inte först fått ditt godkännande. Dock kan Unseald komma att överföra dina Personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i samband med omstrukturering, försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av Unsealds aktier, tillgångar eller vår verksamhet i övrigt. Vid sådan överföring av dina Personuppgifter kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten Behandlar dina Personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

13. Hur skyddar vi dina Personuppgifter? 

För att skydda din personliga integritet, upptäcka, förhindra och begränsa risk för angrepp etc., vidtar Unseald en rad tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder. Unseald vidtar även åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande, förändringar och förstörelse. Vi tillser att åtkomst till dina Personuppgifter endast ges till personal som behöver det för fullgörandet av sina arbetsuppgifter samt att de iakttar konfidentialitet.

14. Tillsyn och efterlevnad

Om du är missnöjd med hur dina Personuppgifter har Behandlats eller om du anser att dina Personuppgifter har Behandlats i strid med Dataskyddsreglerna kan du i första hand kontakta oss. Du har också möjlighet att vända dig till tillsynsmyndigheten, i Sverige kallad Integritetsskyddsmyndigheten, och inge ett klagomål. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på www.imy.se.

Unseald utvärderar årligen denna Integritetspolicy.

15. Tredjepartsvillkor

Unsealds Tjänst kan i vissa fall vara föremål för tredjepartsvillkor. Unseald är inte ansvarig för sådana tredje parters användning av dina Personuppgifter då dessa är ensamt personuppgiftsansvariga och svarar för Behandlingen av dina Personuppgifter. Det är därför viktigt att du beaktar och läser igenom de villkor som gäller hos tredje part. Detta gäller exempelvis om det finns en länk hos Unseald som leder vidare till andra webbplatser.  

16. Ändring av Integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att ändra i denna Integritetspolicy när vi bedömer att detta är nödvändigt. Sådana ändringar är framförallt påkallade vid eventuella lagändringar, vid vägledande uttalanden eller rekommendationer från tillsynsmyndighet eller andra organ som utger yttranden med anledning av Dataskyddsreglerna. Vidare kommer denna Integritetspolicy att uppdateras när det behövs med anledning av ändringar i vår verksamhet.

Om Unseald vidtar större ändringar i denna Integritetspolicy eller ändringar gällande hur vi Behandlar dina Personuppgifter, informeras du om detta innan ändringen börjar gälla.

17. Hur kommer du i kontakt med oss?  

Om du har frågor med anledning av denna Integritetspolicy eller gällande Behandling av dina Personuppgifter, önskar göra en begäran i enlighet med Integritetspolicyn eller om du vill anmäla överträdelse av denna Integritetspolicy m.m. är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@unseald.com.