Allmäna villkor

Unseald AB – Användarvillkor, version 24-04-2024.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) avser användandet av Unseald AB:s tjänst (”Tjänsten”) och gäller mellan Unseald AB, org.nr. 559328-5363 med registrerad adress Blekingegatan 14A, 118 56 Stockholm och e-postadress info@unseald.com (”Unseald”) och dig (”Användaren”). Genom att använda Tjänsten godkänner Användaren dessa Allmänna Villkor.

Tjänsten är en tjänst som möjliggör för Användaren att köpa tillgång till vissa tidningars (”Leverantörer”) artiklar som är låsta bakom betalvägg. Tjänsten innebär även att en Användare kan teckna en prenumeration för en Leverantörs tidning via Unseald samt motta erbjudanden om prenumeration från Leverantörer via Unseald.

Användaren kan registrera ett användarkonto hos Unseald och det är även möjligt för en Användare att låsa upp en enstaka artikel utan att skapa ett användarkonto hos Unseald. Användare som väljer att skapa ett användarkonto hos Unseald får tillgång till tjänsten mina sidor (”Portal”). På Portalen kan Användaren se vilka artiklar denne har låst upp, vilka prenumerationer Användaren har tecknat, vilka köp som har genomförts samt kvitton.

2. Användning av Tjänsten

Användaren bekräftar sin identitet i Tjänsten genom användarnamn bestående av e-postadress och lösenord. Användaren kan också bekräfta sin identitet genom att ansluta sig till Tjänsten via ett Facebook-, Apple-, eller Googlekonto. I sådana fall gäller respektive inloggningsaktörs villkor för inloggningen. Om Användaren bekräftar sin identitet genom användarnamn och lösenord förbinder sig Användaren att välja uppgifter som är svåra att avslöja, att inte avslöja dem för någon samt att bevara uppgifterna på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst. Användaren ska tillse att Användaren skyddar kontouppgifterna till sitt användarkonto, däribland användarnamn och lösenord och får inte överlåta dessa till någon annan. Unseald kan inte hållas ansvarigt vid obehörig användning av Tjänsten för det fall Användaren inte åtföljt vad som anges i denna punkt.

Användaren får enbart använda Tjänsten för personliga, icke-kommersiella, ändamål. Användaren är skyldig att följa lag och dessa villkor.

3. Pris

Genom att betala den angivna avgiften i förskott (”Avgiften”) enligt vid var tid gällande prisuppgift, och de betalningslösningar som anges i Tjänsten vid varje transaktion, får Användaren tillgång till Tjänsten. Användaren ansvarar för genomförandet av transaktionen och för att välja betalningsalternativ. Vänligen notera att betalningsleverantörens allmänna villkor gäller för genomförandet av respektive transaktion.

Användaren ansvarar för att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla transaktioner.

4. Ångerrätt

Användaren godkänner att Tjänsten ska anses använd så fort Användaren betalar för och börjar använda Tjänsten.

Vänligen notera att ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler inte gäller för Tjänsten. Det beror på att Tjänsten ger Användaren direkt tillgång till enskilda artiklar samt tidningar via prenumerationstjänsten, vilket innebär att artiklarna konsumeras direkt genom Tjänsten. Det är därmed inte möjligt att ångra köpet av en enskild artikel eller prenumerationstjänsten.

5. Uppsägning av Tjänsten

Användaren har möjlighet att avsluta sin prenumeration med en uppsägningstid och bindningstid angiven av Leverantören, alternativt angiven vid köpet av prenumerationstjänsten.

Uppsägning av prenumerationstjänsten sker via Användarens användarkonto på Portalen. Först efter samtliga prenumerationer är avslutade kan Användaren avsluta sitt användarkonto.

6. Ändringar i Tjänsten

Unseald förbehåller sig rätten att när som helst genomföra uppdateringar och ändringar i Tjänsten. Användaren är även införstådd med att Unseald från tid till annan även kommer genomföra underhållsarbete av Tjänsten och Unseald garanterar inte på något vis att det finns en minsta tid då Tjänsten ska vara tillgänglig för Användaren.  

Unseald har ensidig rätt att ta bort användarkonton.

7. Rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter avseende eller relaterande till Tjänsten, inkluderande, men inte uteslutande, upphovsrätt till programvara och källkod, är Unsealds exklusiva egendom och kvarblir hos Unseald. Användaren erhåller inte genom användningen av Tjänsten någon licens eller annan nyttjanderätt till sådana rättigheter.

8. Rättighetsklarering

Det material som Användaren erhåller genom Tjänsten ansvarar Användaren för att använda på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med respektive Leverantörs villkor. Om Användaren använder upplåsta artiklar eller sin prenumeration på ett felaktigt sätt i strid med aktuell Leverantörs villkor ska Användaren ersätta Unseald för eventuell liden skada med anledning därav.

9. Personuppgifter

Unseald är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Användaren lämnar till Unseald inom ramen för Tjänsten.

För mer information avseende hur Unseald behandlar personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy som finns tillgänglig på Unsealds hemsida.

10. Tillgänglighet och Ansvar

Unseald lämnar inte några som helst garantier, uttryckliga eller underförstådda, såvitt avser Tjänsten, dess utformning, funktionalitet eller tillgänglighet, vilket innebär att Unseald inte har något ansvar gentemot Användaren eller annan för det fall Tjänsten vid visst tillfälle inte kan nyttjas av Användaren (oavsett om detta beror på underhåll, uppdateringar, tekniska problem, Leverantörens begränsningar i utbud eller någon annan omständighet). Unseald ansvarar inte för förlust eller skada på grund av obehörigt användande av Användarens konto eller kontouppgifter och Användaren är skyldig att omedelbart meddela Unseald om Användaren upptäcker eller misstänker obehörigt användande.

Leverans av Tjänsten sker genom att Unseald tillgängliggör Tjänsten fram till internet. Unseald ansvarar inte för att Användaren har fungerande internetuppkoppling, kompatibel webbläsare eller hårdvara avseende nyttjande av Tjänsten.

Unseald garanterar vidare inte korrektheten i den information som publiceras i de artiklar som Användaren får tillgång till genom Tjänsten. Skulle Användaren vidta åtgärd baserad på information som erhållits via Tjänsten så kan Unseald inte hållas ansvarig för den eventuella skada som Användaren lidit till följd därav. Syftet med Tjänsten är enbart att Användaren på ett enkelt sätt ska kunna ta del av artiklar på Leverantörers hemsidor.

Om Användaren väljer att teckna en prenumeration med en Leverantör efter att Unseald har förmedlat information om sådant prenumerationserbjudande gäller sådant avtal mellan Användaren och Leverantören avseende prenumerationen. Unseald kan inte hållas ansvarig för innehållet eller förpliktelser i sådant avtal.

Varken Unseald eller Användaren ska vara ansvarig för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt, pandemier, och andra händelser som på samma sätt är utom Unsealds eller Användarens kontroll och vilka inte var kända vid tiden för godkännandet av dessa Allmänna Villkor.

För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsten eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Unseald från att uppfylla instruktioner från Användaren eller Unsealds skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, ska det anses utgöra en force majeure-händelse. Unseald är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Användaren har inte rätt att framställa krav på Unseald för det fall leveransen av Tjänsten stängs av till följd av en force majeure-händelse.

11. Uppsägning

Unseald förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan säga upp dessa Allmänna Villkor i förhållande till Användaren om (i) Användaren bryter mot villkoren häri, (ii) för det fall anspråk från tredje part riktas mot Unseald i anledning av Användarens nyttjande av eller Unsealds tillhandahållande av Tjänsten eller (iii) om Unseald i övrigt av kommersiella eller andra skäl (t ex till följd av lag- eller föreskriftsändring, dom eller myndighets beslut) beslutar sig för att inte längre tillhandahålla Tjänsten.

Vid upphörande av dessa Allmänna Villkor ska Användaren omedelbart upphöra med användningen av Tjänsten. Unseald äger vidare rätt att vid uppsägning genast stänga av Användarens åtkomst till Tjänsten.

12. Ändringar och villkor

Unseald äger rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor inklusive storleken på den Avgift som tas ut för kommande köp av ytterligare artiklar eller prenumerationer genom Tjänsten. Unseald informerar om de nya villkoren genom en möjlighet för Användaren att godkänna dessa i samband med inloggning i Tjänsten. Om Användaren inte accepterar en villkorsändring har Användaren resp. Unseald rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och ska samtidigt upphöra med sin användning av Tjänsten. Användaren säger upp detta avtal genom att ta bort sitt användarkonto i Tjänsten.

13. Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.